Shabu Club | Google 3D Tour San Francisco

Shabu Club in San Francisco

Google Business View – Virtual Tour


View Larger Map

Japanese Restaurant

Shabu Club in San Francisco

951 Clement Street
San Francisco, CA 94118
(415) 742-5265

Google Business View for a Japanese Restaurant. Look Inside!

Google Business View for a Japanese Restaurant.  Look Inside!

Google Business View for a Japanese Restaurant. Look Inside!

Comments are closed.